در حال نمایش یک نتیجه

کانال ها و دمپر ها

کانال ها و دمپر ها  دمپر پروانه‌ای بر روی هر یک از دریچه های گرد، قابلیت نصب دمپر ( دمپر پروانه ای